Prejsť na obsah

Legislatívno-právna komisia 2022 - 2026

Činnosť komisie:

  1. prerokúva a posudzuje najmä návrhy a zmeny všeobecne záväzných nariadení mesta, iných normatívnych dokumentov mesta, podliehajúcich schváleniu mestského zastupiteľstva (napr. Štatút mesta Košice, Legislatívne pravidlá tvorby normatívnych aktov mesta Košice,...), rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, z hľadiska vecnej koordinácie, z hľadiska súladu s platnými právnymi predpismi a z hľadiska legislatívno-technickej úpravy,
  2. vyhodnocuje v zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov spolu s navrhovateľom všeobecne záväzného nariadenia pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia.


Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách

Prílohy

1. ZIP 1,82 MB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 12.12.2022 a vyhodnotenie pripomienok k návrhom VZN: O určení výšky príspevku v školách a ŠZ, O nakladaní s kom. odpadom a k zmene VZN 131 o poplatku za kom. odpady
2. ZIP 2,62 MB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 09.03.2023 a vyhodnotenie pripomienok k návrhom VZN: ÚPN-Z Košice – Tlačiarne, VZN o parkovaní
3. ZIP 1,12 MB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 14.04.2023 a vyhodnotenie pripomienok k návrhom VZN: k zmene VZN 131 o poplatku za kom. odpady a k VZN o parkovaní
4. ZIP 457,05 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 08.06.2023, informácia k stanovisku MČ KVP k návrhu VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-Z OZ Košice – Girbeš I a vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN o čistote a verejnom poriadku
5. ZIP 302,35 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 07.09.2023 a vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmeny VZN 241 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
6. ZIP 748,27 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 21.11.2023 a vyhodnotenie pripomienok k návrhu zmeny VZN 131 č. 131 o poplatku za komunálne odpady, VZN 132 o miestnych daniach a k návrhu VZN o dani za užívanie verej. priestranstva
7. ZIP 1,05 MB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 07.12.2023 a vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN o regulácii hazardných hier a návrhu zmeny VZN č. 221 o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest
8. PDF 398,26 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 07.03.2024
9. ZIP 515,86 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 10.05.2024 a vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN o poskytovaní sociálnych služieb a určovaní úhrad za ich poskytovanie
10. ZIP 716,18 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 24.06.2024 a vyhodnotenie pripomienok k Návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Barca, ZaD č. 10/2023