Prejsť na obsah

Košice majú schválený rozpočet na tento rok

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili v štvrtok Programový rozpočet na roky 2024-26. Za pozmeňujúci návrh k rozpočtu, ktorý v mene skupiny poslancov predniesla viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH), ako aj za celý návrh rozpočtu hlasovalo spolu 23 z 38 prítomných poslancov zastupiteľstva. (viď. galéria k článku)

Celkové príjmy tohtoročného rozpočtu predstavujú 292,44 milióna eur, čo je o dve percentá menej, než tomu bolo vlani. Výdavková časť má dosiahnuť 290,44 milióna eur.

Podľa primátora sa znížila zadĺženosť

Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) vyjadril so schváleným rozpočtom spokojnosť. Podpíše ho hneď ako dostane na stôl jeho definitívnu verziu. Teší ho najmä to, že sa v ňom aj napriek obmedzeným finančným možnostiam môže DPMK dostať najviac peňazí vo svojej histórii, že sa budú môcť opravovať cesty a chodníky a zostane zachovaný rozsah sociálnych služieb

„Niekoľko mesiacov sme pracovali na tomto rozpočte. Nie je ideálny, je znakom solidarity aj priateľstva. Z toho mála, čo máme, sme hľadali kompromisy, aby mesto mohlo čerpať eurofondy a napredovať. Teší ma, že máme vyrovnaný rozpočet a schválili sme ho takým spôsobom, že nemusíme porušovať zákony, či nevyplácať mzdy zamestnancom ako to chceli niektorí poslanci. Berieme si nový úver na 2 milióny eur. Odmietam tvrdenie, že tým rapídne stúpne naša zadĺženosť. Naopak, odkedy som primátor, zadĺženosť klesla. Aj po prijatí úveru bude dosahovať len na 28,8 percenta, čo je podstatne menej ako napr. v Bratislave.

Peniaze z úveru pôjdu podľa jeho slov najmä na plnenie zmluvy medzi mestom a Volvom, pričom investované finančné prostriedky by mal štát Košiciam následne preplatiť.

„Takisto budeme môcť objednávať projektové dokumentácie a robiť všetko to, čo čaká, aby sme mohli následne čerpať eurofondy. Tých peňazí na rozvoj mesta je málo, no eurofondy nám v tom môžu výrazne pomôcť," uviedol po schválení rozpočtu.

Príjmová časť rozpočtu predpokladá výnos dane z príjmov fyzických osôb na úrovni 129 miliónov eur, čo je o 3 milióny eur menej ako bolo schválené v rozpočte na rok 2023. Podľa najnovších prognóz ministerstva financií a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť však celkový výnos môže byť nižší o ďalších 0,7 až 2,5 milióna eur.

Mestské časti by mali dostať aj vďaka nedávnej zmene Štatútu mesta z podielových daní takmer 15,6 milióna eur, čo je medziročne nárast o 3,56 milióna eur, resp. takmer 30 percent oproti skutočnosti roka 2023. V prípade, ak štát dofinancuje samosprávy dodatočnými zdrojmi, dostanú mestské časti ešte ďalšie peniaze. Rovnako to bude aj v prípade nateraz znížených dotácií na kultúru, šport a mládežnícky futbal, ktoré v prípade kultúry predstavujú 60 percent a pri športe polovicu minuloročnej sumy.

Do školstva pôjde 131 miliónov eur

Ako tradične tvorí najväčšiu výdavkovú položku školstvo. Celkové investície do oblasti vzdelávania prevyšujú 131,6 milióna eur, čo je takmer 45 percent celého rozpočtu. Medziročný nárast v tejto položke predstavuje 11 percent. Väčšinu z neho ukrojili výdavky na zvyšovanie platov v školstve, ktoré sa vlani zvyšovali od 1. januára o 10 percent, resp. od 1. septembra o ďalších 12 percent.  

Ďalšou významnou položkou je doprava s takmer 49,9 miliónmi eur. V rámci tejto rozpočtovej kapitoly dostane DPMK rekordný finančný príspevok v celkovej výške 33,9 milióna eur. Na bežné výdavky súvisiace s každodennou prevádzkou DPMK je schválených 30,5 milióna eur, na úhradu strát za služby vo verejnom záujme 1,4 milióna eur a ďalšie 2 milióny eur je určených na kapitálové výdavky ako je napr. prebiehajúca modernizácia električkového depa, či I. etapa generálnej opravy a modernizácie električiek typ KT8 a ďalších projektov. V porovnaní so schváleným minuloročným rozpočtom ide u mestského dopravcu o 5-percentný nárast.

Na stavebnú údržbu komunikácií sa ušlo 2,1 milióna eur, hoci pôvodné požiadavky predstavovali 12 miliónov eur. Na zimnú údržbu je schválených 3,8 milióna eur, čo je medziročný pokles o 16 percent. Na stavebné úpravy komunikácií realizované formou splátok PPP projektov na Jantárovej, Mliečnej, Tolstého a Watsonovej ulici medzi križovatkami Komenského a Mánesova a dofinancovanie DPH z predchádzajúcej etapy tohto projektu pôjde 2 milióny eur. Ďalších 600 000 eur predstavujú financie na riešenie havarijného stav cesty na Bankov.

Na útulky pre opustené zvieratá a ostatné výdavky súvisiace s veterinárnou starostlivosťou je vyčlenených 50 000 eur. Suma vo výške 3,4 milióny eur je určených na podporu športu a mládeže v meste ako aj dobudovanie, udržiavanie a sprístupnenie infraštruktúry pre šport a oddychu v meste.

Na celý proces zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenie komunálneho odpadu pôjde z rozpočtu suma 16,8 milióna eur. Finančné prostriedky vo výške 2 500 000 eur budú použité na výstavbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Ide predovšetkým o stavby verejného osvetlenia a jeho doplnenie v lokalitách mesta, ktoré doteraz nemajú verejné osvetlenie. Týmto sa prispeje k zvýšeniu bezpečnosti občanov a k zníženiu vandalizmu a kriminality. Do rozpočtu je zapracovaných aj takmer 9,2 milióna eur z eurofondov.

Rozsah sociálnych služieb zostáva nezmenený

V meste je vyše 60 000 poberateľov rôznych druhov dôchodkov. Aj napriek finančným problémom sa podarilo zachovať rozsah poskytovaných sociálnych služieb. Celkovo má ísť do kapitoly Sociálne mesto vyše 12,5 milióna eur. Na terénnu opatrovateľskú službu bolo vyčlenených vyše 2,7 milióna eur. Dotácia pre mestské časti slúžiaca na stravovanie seniorov v sume dve eurá na obed predstavuje 270 000 eur, na starostlivosť o ľudí bez domova pôjde 175 000 eur. Sociálna pomoc rodinám bude predstavovať 1,03 milióna eur, čo je takmer dvojnásobný nárast, keďže je v tom zahrnutý projekt Unicef vo výške takmer 450 000 eur na pomoc utečencom z Ukrajiny.

Na prevádzku novovzniknutého Centra komunitných sociálnych služieb v Krásnej, ktoré od minulého roka poskytuje svoje služby pre 46 odkázaných osôb, je schválených 903 000 eur. V rozpočte je vyčlenených aj 3,45 milióna eur, čo je 8-percentný nárast, pre Stredisko sociálnej pomoci. To spolu s ďalšími činnosťami prevádzkuje aj Zariadenie pre seniorov s kapacitou 180 lôžok na Garbiarskej ulici.

V rámci výdavkov na mzdy a odvody volených predstaviteľov samosprávy a odmeny poslancov mestského zastupiteľstva pôjde 892 400 eur, čo je 5-percentný nárast. Príspevok mesta na košickú ZOO vzrastie o takmer 13 percent na 2,8 milióna eur.

Rozpočet počíta aj s predajom majetku v predpokladanej výške 955 000, najväčšiu položku by mala tvoriť príjem z opakovanej dražby meštianskeho domu Kováčska 34. Mesto v tomto roku spláca istiny z bankových úverov vo výške 5,99 milióna eur a ďalších takmer 283 000 eur z úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania ako aj celkové úroky vo výške 1,1 milióna eur. Okrem toho uskutoční peňažný vklad do základného imania Košickej futbalovej arény vo výške 850 000 eur a do Národného tréningového centra Košice vo výške 1,23 milióna eur.

V rámci príjmových finančných operácií mesto plánuje prijať nový úver vo výške 2 milión eur, ktorý bude použitý predovšetkým na vybudovanie infraštruktúry súvisiacej s výstavbou automobily Volvo. Pôjde o aktivity v oblasti školskej infraštruktúry, cykloinfraštruktúry a verejnej dopravy. Plnenie tohto záväzku vyplýva mestu z Dohody o vzťahu k realizácii Strategického parku z roku 2022.

 

Kam pôjdu niektoré tohtoročné výdavky rozpočtu?

- výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia - 2 500 000 eur

- Slanecká cesta – dofinancovanie rekonštrukcie a modernizácie komunikácie vrátane preložiek elektrických zariadení - 2 380 000 eur

- dofinancovanie výstavby novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska, modernizácie oválu a vybudovanie nového ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská, a doplnenie technického vybavenia športovísk pre verejnosť - 1 440 000 eur.

- rekonštrukcia horizontálnych vrtov na sídliska Dargovských hrdinov, rekonštrukcia kremačnej pece, rekonštrukciu stien objektu Krematória a kolumbárii, na nákup technických zariadení, traktora, mobilných kosačiek a odstránenie havarijného stavu v Mestskom parku – 1 030 000 eur

- súvislé opravy komunikácií (vrátane chodníkov) – 600 000 eur

- zabezpečenie plynulej prevádzky športovísk ako napr. tréningové futbalové ihrisko pri ZŠ Užhorodská, Nafukovacia hala pri ZŠ Nám. L. Novomeského, športová hala Stará jazdiareň, Hádzanárska hala S. Šipoša, Handball aréna – Bernolákova a ďalšie nové športoviská v exteriéri - 560 000 eur

- úhrada predpokladanej straty kúpalísk Červená hviezda a Rumanova v správe mestského podniku TEHO - 500 000 eur

- projektové dokumentácie a spolufinancovanie na modernizáciu a rekonštrukciu základných škôl a zníženie energetickej náročnosti budov základných škôl - 500 000 eur

- dofinancovanie rozpracovaných projektov v ZOO, modernizácia vzdelávacieho centra na Mojmírovej ulici a administratívnej budovy v ZOO a ďalšie aktivity – 400 000 eur

- oprava dlažby v centre mesta - 370 000 eur

- výstavba Materskej školy Gelnická v Pereši - 365 000 eur

- stavebné úpravy bývalej ZŠ Poľná v Košickej Novej Vsi - 241 850 eur

- projektové dokumentácie na rekonštrukciu Kavečianskej cesty, havarijného stavu mosta na ceste II/547 ponad železničnú trať, lávka Hlinkova ulica, stavebný zámer rekonštrukcie cesty Ukrajinská - 222 000 eur

- rekonštrukcia zdevastovaných hybridných bytov vo vlastníctve mesta vrátane financovania záväzkov z minulého roku - 200 000 eur

- rekonštrukcia pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice Humenská 9, nákup dochádzkového systému, výpočtovej techniky a príslušenstva a interiérového vybavenia pobočiek knižnice – 200 000 eur

- revitalizácia priestorov Historickej radnice - 200 000 eur

- technologické doplnenie Integrovaného mestského kamerového systému mesta Košice a zvýšenie funkcionalít „Smart City“ a na zabezpečenie pracovísk klimatizačnými zariadeniami, realizácia závorových parkovísk, obnova technológie v Parkovacom dome a iné – 200 000 eur

- čiastočné spolufinancovanie modernizácie a rekonštrukcie komplexu Steel Arény vrátane technologických zariadení v hlavnej a tréningovej hale, zníženie energetickej náročnosti budov a technológií – 200 000 eur

- projektová dokumentácia a vysporiadanie pozemkov pre rekonštrukciu a dobudovanie chodníka pre cyklistov a chodcov na Alejovej - 163 900 eur

- nákup pozemkov a budov za účelom majetkovoprávneho usporiadania – 150 000 eur.

- rekonštrukcia kanalizačnej prípojky v Angels aréne - 125 000 eur

- spolufinancovanie nákupu elektrického varného kotla a konvektomatu s príslušenstvom pre Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice - 120 000 eur

- kultúrne podujatia (Dni mesta Košice, Leto v Košiciach a kultúrna jeseň, Košické rozprávkové Vianoce a Silvester) - 105 000 eur

- projektová dokumentácia pre nové autobusové depo DPMK - 100 000 eur

- modernizácia električkových tratí MET II. v meste Košice (Slanecká cesta a Alejová ulica) - dofinancovanie projektovej dokumentácie - 93 600 eur

- prevádzkové výdavky multifunkčného športoviska – streetbal a ľadovej plochy umiestnenej v Mestskom parku - 60 000 eur

- rozšírenie GIS portálu o kontrolné mechanizmy pre dane a iný dátový obsah - 60 000 eur

- vývojové a programátorské práce pre elektronické služby mesta, na práce súvisiace s integráciu elektronických služieb v rámci projektu Malé zlepšenie eGov služieb – 60 000 eur

- rekonštrukcia pódia a ďalšie aktivity v múzeu Dolná brána na Hlavnej ulici - 56 000 eur

- projektová dokumentácia a vysporiadanie pozemkov pre cyklistickú cestičku Barca - Šebastovce - 59 600 eur

- príprava stavby, oplotenie, dofinancovanie projektovej dokumentácie na výstavbu nových nájomných bytov pre mladé rodiny na Jesenského 4 - 50 400 eur

- dovybavenie NTC Košice – 50 000 eur

- rekonštrukcia, modernizáciu a technické vybavenie objektu Psychosociálneho centra na Lőfflerovej - 35 000 eur

- dofinancovanie projektovej dokumentácie revitalizácie Mlynského náhonu – 25 000 eur

- projektová dokumentácia spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov Gemerská – Rastislavova – 30 000 eur

- projektová dokumentácia na prepojenie miestnych ciest Americká trieda - Magnezitárska na sídlisku Ťahanovce - 25 000 eur

- projektová dokumentácia, vysporiadanie pozemkov pre cyklistickú komunikáciu v Krásnej (ulica Pri sídlisku - Keldišova – Ukrajinská – pod most Ukrajinská) - 17 000 eur

- rekonštrukcia multifunkčného športového areálu Anička - 12 700 eur

- projektová dokumentácia pre cyklokoridor cez Barcu a Šebastovce k závodu automobilky Volvo - 12 500 eur

- účelová dotácia na obnovu národnej kultúrnej pamiatky Urbanova veža - 10 000 eur

- dotácie pre Klub národnostných menšín a Pamätná izba Sándora Máraiho, Ekumenické spoločenstvo cirkví a Rada seniorov mesta Košice – všetci po 8 000 eur

- štúdia uskutočniteľnosti v spolupráci s KSK pre vedenie cyklotrasy k bráne automobilky Volvo - 5 000 eur.