Prejsť na obsah

Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia 2022 - 2026

Činnosť komisie:

 1. zaoberá sa návrhmi a podnetmi z oblasti životného prostredia a verejného poriadku a predkladá návrhy na ich možné riešenie,
 2. prerokúva materiály, ktoré sa týkajú oblasti životného prostredia a ochrany zdravia mesta,
 3. prerokúva materiály, ktoré sa týkajú oblasti verejného poriadku mesta,
 4. na každom rokovaní komisia zaujíma stanovisko k informácii náčelníka Mestskej polície o jej činnosti za obdobie medzi rokovaniami komisie,
 5. prerokúva správu náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice vypracovanú za hodnotené obdobie (1x za polrok),
 6. prerokúva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta, ktoré sú z oblasti životného prostredia, ochrany zdravia a verejného poriadku,
 7. prerokúva návrhy programového rozpočtu mesta pre ďalšie obdobie vrátane jeho zmien a monitorovaciu a hodnotiacu správu k programovému rozpočtu mesta v sledovanom období,
 8. prerokúva Program rozvoja mesta a environmentálnych projektov,
 9. prerokúva informáciu o základnej činnosti referátu životného prostredia a energetiky Magistrátu mesta Košice,
 10. prerokúva informácie prizývaných zástupcov organizácii a spoločností pôsobiacich v oblasti životného prostredia (napr. Správy mestskej zelene, zmluvného partnera v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a pod.),
 11. plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov mesta v oblasti svoje pôsobnosti.


Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách