Prejsť na obsah

Komisia športu a aktívneho oddychu 2022 - 2026

Činnosť komisie:

  1. sa vyjadruje a prijíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach v oblasti svojej pôsobnosti,
  2. monitoruje plnenie úloh vyplývajúcich z Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 – 2027, prioritná oblasť - šport (ciele rozvoja č. 13 a č. 14),
  3. sa podieľa na príprave a napĺňaní koncepčných (strategických) materiálov v oblasti športu a pohybových aktivít,
  4. prerokúva návrhy programového rozpočtu mesta Košice (vrátane jeho zmien) pre oblasť športu a kontroluje plnenie rozpočtu za danú oblasť,
  5. prerokúva monitorovaciu a hodnotiacu správu k programovému rozpočtu mesta v sledovanom období,
  6. sa vyjadruje k dôležitým investičným rozvojovým projektom a zámerom mesta v oblasti športovej infraštruktúry,
  7. posudzuje návrhy prerozdelenia dotácií z Fondu mládežníckeho športu, Fondu športových aktivít a z Fondu mládežníckeho futbalu,
  8. sa vyjadruje k návrhom pri prenájmoch škôl a školských zariadení (týkajúcich sa športovej infraštruktúry) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
  9. je informovaná o tvorbe kalendára športových podujatí v meste.


Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách