Prejsť na obsah

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 2022 - 2026

Činnosť komisie:

 1. prejednáva a prijíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach v oblasti svojej pôsobnosti,
 2. prejednáva a prijíma stanoviská k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojej pôsobnosti,
 3. prijíma stanoviská k materiálom v týchto okruhoch:
  1. návrhy projektov a zámerov v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na území mesta Košice,
  2. strategické a koncepčné materiály rozvoja mesta a udržateľného mestského rozvoja (UMR),
  3. stanoviská k investičným rozvojovým zámerom spojeným s požiadavkami na využívanie majetku mesta a miestnych zdrojov v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
 4. participuje na tvorbe strategických dokumentov mesta v oblasti regionálneho rozvojaa cestovného ruchu,
 5. spolupracuje s organizáciami a subjektmi v oblasti rozvoja regiónu a cestovného ruchu,
 6. prijíma stanoviská k členstvu mesta v združeniach a organizáciách, k návrhom partnerských dohôd mesta,
 7. iniciuje pravidelné stretnutia s podnikateľskými subjektmi na území mesta a podáva podnetné návrhy na riešenie problémov, ktoré vyplynú z týchto stretnutí,
 8. prejednáva podnety, požiadavky a návrhy fyzických a právnických osôb v oblasti regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a rozvoja podnikania na území mesta Košice.


Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách