Prejsť na obsah

Komisia pre školy, vzdelávanie a mládež 2022 - 2026

Činnosť komisie:

  1. spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií predškolských a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
  2. plní úlohy vyplývajúce z aktuálneho Programu rozvoja mesta: Košice – mesto inovatívneho vzdelávania detí a mládeže,
  3. vyjadruje sa k návrhom na osobitné zretele pri prenájmoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
  4. predkladá návrhy, pripomienky, podnety a stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie mestského zastupiteľstva v oblasti pôsobnosti komisie,
  5. predkladá návrhy na skvalitnene starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách a v školských zariadeniach.


Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách