Prejsť na obsah

Komisia národnostných menšín 2022 - 2026

Činnosť komisie:

  1. vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným mestským zastupiteľstvom týkajúcich sa najmä života národnostných menšín,
  2. vypracúva návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života obyvateľov, najmä príslušníkov národnostných menšín na území mesta Košice,
  3. podieľa sa na výkone kontroly realizovania uznesení mestského zastupiteľstva, dodržiavaní všeobecne záväzných nariadení mesta Košice a vybavovaní podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mesta týkajúcich sa oblasti národnostných menšín,
  4. podieľa sa na posudzovaní návrhov koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života mesta Košice z hľadiska národnostných menšín,
  5. vyjadruje sa k návrhom na zriadenie, založenie, zrušenie organizácií a zariadení mesta Košice pôsobiacich na úseku národnostných menšín,
  6. vyjadruje sa k činnosti mestských organizácií na úseku národnostných menšín,
  7. vyvíja aktivity na podporu propagácie kultúrnych aktivít týkajúcich sa národnostných menšín,
  8. v spolupráci s Klubom Národnostných Menšín a Pamätnou Izbou Sándora Máraiho sa podieľa na koordinácii aktivít a činností národnostných spolkov a zväzov na území mesta Košice,
  9. spolupracuje na príprave a realizácii spoločných podujatí národnostných spolkov a zväzov na území mesta Košice.


Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách