Prejsť na obsah

Komisia kultúry 2022 - 2026

Činnosť komisie:

  1. predkladá návrhy v otázkach riešenia problematiky kultúry,
  2. podieľa sa na príprave koncepčných materiálov v oblasti kultúry a vyjadruje sa k podnetom verejnosti v oblasti kultúry,
  3. spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry,
  4. posudzuje spôsob financovania jednotlivých kultúrnych zariadení zriadených Mestom Košice a dozerá na hospodárenie s majetkom mesta zvereným do ich správy,
  5. vyjadruje sa k činnosti organizácií a kultúrnych zariadení mesta, ktoré zabezpečujú najmä celomestské kultúrno-spoločenské podujatia, k ich štatútom, a predkladá návrhy na zlepšenie ich činnosti,
  6. spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v meste,
  7. spolupôsobí pri utváraní kroniky mesta,
  8. prerokúva a prijíma stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a jeho úpravám, 
  9. vyjadruje sa k materiálom na rokovanie mestského zastupiteľstva v oblasti svojej pôsobnosti.


Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách