Prejsť na obsah

Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Košice

Mesto Košice v súlade s § 81 ods. 1 zákona o odpadoch zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta. Na nakladanie s komunálnymi odpadmi sa používajú vrecia, zberné nádoby a kontajnery.
 
Nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta Košice sa riadi Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 238 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré je verejne prśtupné na webovom sídle mesta https://www.kosice.sk/vzn/238 .
 
Doplňujúce informácie týkajúce sa harmonogramu zvozu odpadu a triedeného zberu sú uložené v prílohách.
Aktuálny mesačný harmonogram triedeného zberu v jednotlivých mestských častiach mesta Košice je na konci zoznamu príloh.