Prejsť na obsah

Finančná komisia 2022 - 2026

Činnosť komisie:

  1. vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, jeho zmenám a doplnkom, kontroluje plnenie rozpočtu mesta,
  2. vyjadruje sa k záverečnému účtu mesta a rozdeleniu prebytku hospodárenia do fondov mesta,
  3. vyjadruje sa ku všetkým návrhom všeobecne záväzných nariadení, ktoré majú dopad na rozpočet mesta, k zavedeniu alebo zrušeniu miestnej dane a miestneho poplatku,
  4. vyjadruje sa k návrhu na prijatie úveru alebo pôžičky,
  5. zaujíma stanoviská k majetkovej účasti mesta v obchodných spoločnostiach,
  6. vyjadruje sa k dôležitým investičným zámerom mesta,
  7. vyjadruje sa k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,
  8. vyjadruje sa k návrhom na zriadenie alebo zrušenie účelových fondov,
  9. zaujíma stanoviská k hospodáreniu organizácií zriadených mestom a k ich zámerom, ktoré majú dopad na rozpočet mesta,
  10. vyjadruje sa ku všetkým ostatným aktivitám, zámerom a koncepčným dokumentom mesta, ktoré majú dopad na financovanie a rozpočet mesta.


Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách