Prejsť na obsah

Aktuálne informácie o odchytených zvieratách na území mesta.

Rozhodnutím Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. č. OSOTZ-KE-62 je mesto Košice osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat a túto zákonnú povinnosť vykonáva prostredníctvom vyškolených, odborne spôsobilých osôb. 

Na internetovej stránke https://rotz.svps.sk/rotz/login vo verejnej časti Zoznamu odchytených a nájdených zvierat, resp. priamo https://rotz.svps.sk/rotz/catches-list  je umožnené verejnosti vyhľadávať zvieratá, ktoré boli odchytené/nájdene na území mesta Košice ale aj na Slovensku alebo v zahraničí.

Register poskytuje tiež údaje o karanténnych staniciach, útulkoch a veterinárnych lekároch.

Cenné informácie môže poskytnúť aj Centrálny register spoločenských zvierat https://www.crsz.sk/