Prejsť na obsah

„Výstavba ES a 110 kV vedenie Šebastovce - Barca" na území Košického kraja v okrese Košice IV, MČ Košice – Šebastovce a MČ Košice - Barca

Pre navrhovanú činnosť „Výstavba ES a 110 kV vedenie Šebastovce - Barca“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydal v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2023/011234-015 zo dňa 14.03.2023, z ktorého vyplýva, že navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať.
Citované právoplatné rozhodnutie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je uverejnené na webovej sídle orgánu, ktorý ho vydal Výstavba ES a 110 kV vedenia Šebastovce - Barca - Enviroportál - životné prostredie online (enviroportal.sk)

 

Prílohy

1. PDF 1,46 MB Návrh