Prejsť na obsah

Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 25.06.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zámer navrhovanej činnosti: „Polyfunkčný objekt Da Vinci.“
V súlade s § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) špeciálny stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu Návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného so zmenou pre stavbu s názvom: „Obytný súbor BD - Panoráma 6“ v skladbe stavebného objektu SO 201-06 Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch v katastrálnom území Vyšné Opátske a v katastrálnom území Košická Nová Ves vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (zisťovacie konanie) podľa zákona EIA
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 04.06.2024 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Košice IBC a HS, výstavba objektov.“
V územnom konaní vedenom podľa ust. § 34 - 39 stavebného zákona stavebný úrad Mesto Košice referát stavebného úradu pracovisko Košice - Západ zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu žiadosti na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu s názvom : Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA, Wuppertálska ulica, Košice - Sídlisko KVP, navrhovateľa: ANDROMEDA INVEST s.r.o. Pre navrhovanú činnosť „Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“ bolo z procesu posudzovania vplyvov na ŽP podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané Okresným úradom Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia dňa 19.05.2022 záverečné stanovisko č. OU-KE-OSZP3–2022/00716, právoplatné 14.07.2022. Údaje o navrhovanej činnosti sú sprístupnené na stránke: Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA | Enviroportál (enviroportal.sk) a citované rozhodnutie a dokumentácia sú uchované v evidencii príslušného orgánu - Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, Košice.
Zverejnenie informácií podľa § 58a odseku 4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
V súlade so znením ustanovenia § 18f ods. 1 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonal hlavný kontrolór mesta Košice kontrolu prevodov nehnuteľného majetku mesta Košice za rok 2023 u ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 €. Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 12. 03. 2024. Na úradnej tabuli a na webovom sídle bola zverejnená dňa 13. 03. 2024.
Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre stavbu s názvom: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa“ UČS 16 – Ul. Alejová, úsek trate križ. VSS (mimo) – kruhový objazd Moldavská (mimo) pozostávajúcej z nasledujúcich stavebných objektov SO 16-07-01 TÚ križ. VSS (mimo)-k.o. Moldavská (mimo), úprava Alejovej ulice; SO 16-07-31 TÚ križ. VSS (mimo)- k.o. Moldavská (mimo), úprava chodníkov a spevnených plôch a SO 16-12-01 TÚ križ. VSS (mimo) - k.o. Moldavská (mimo), stavebné úpravy oporného múra pre ukotvenie trakčných podpier nachádzajúcich sa na pozemkoch v katastrálnom území Južné Mesto vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (zisťovacie konanie) podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „WatsoNova – polyfunkčný súbor, ulica Watsonova, Festivalové námestie, Stará spišská cesta, Košice“, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov