Prejsť na obsah

Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice (ďalej len „ÚHK") na II. polrok 2024 (ďalej len "Plán") bol schválený na základe Uznesenia č. 507 z XXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 27. 06. 2024 (ďalej len "Uznesenie č. 507"). V bode B. Uznesenia č. 507 bola schválená v nadväznosti na Uznesenie č. 451 z XXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 27. 06. 2024 zmena v časti A. písm. a) bod 3. Plánu. Na základe Uznesenia č. 506 z XXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 27. 06. 2024 požiadalo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach hlavného kontrolóra mesta Košice o vykonanie kontroly poskytnutia a použitia dotácie z Fondu mládežníckeho športu. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2024 bol zverejnený dňa 12. 06. 2024 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Mesto Košice – Mestská polícia mesta Košice vyhlasuje konanie na výber uchádzačov - doplnenia stavu pracovných miest na pozíciu: MESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY s termínom nástupu: december 2024. Uchádzači sa dostavia dňa 25.07.2024 o 08.00 hod. do vestibulu budovy Magistrátu mesta Košice, ulica Tr. SNP 48 v Košiciach