Prejsť na obsah

Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu s názvom „Komplexná obnova bytového domu a prístavba lodžií Trebišovská 2, Košice“ - zmena dokončenej stavby bytového domu súpisné číslo 362 na pozemku KN-C parcelné číslo 1245, katastrálne územie Terasa, Trebišovská ulica č. 2 v Košiciach, spočívajúca v stavebných úpravách a prístavbe lodžií na pozemkoch parcelné číslo 1383/4 a 1383/5, katastrálne územie Terasa (odčlenené geometrickým plánom z pozemkov parc. č. 1383/1, kat. úz. Terasa).