Prejsť na obsah

Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Záverečný účet mesta Košice je spracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.06.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zmena navrhovanej činnosti: „Jestvujúce zariadenie na zber odpadov Kostolianska cesta, Košice.“
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania stavby Cyklistický chodník Ulica Jána Pavla II – Moskovská trieda v zložení stavebných objektov SO 01 Komunikácie: SO 01a Komunikácie, SO 01b Úprava chodníka Ulica Jána Pavla II. - Húskova ulica, SO 01c Úprava chodníka na Zombovej ulici, SO 01d Úprava chodníka na Bauerovej ulici, SO 01e Rozšírenie komunikácie na Bauerovej ulici, SO 01f Úprava chodníkov pred miestnym úradom, SO 01g Sadové úpravy a SO 03 Verejné osvetlenie.
Mesto Košice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na pracovné miesto pracovníka Komunitného centra, Krčméryho 2, 040 11 Košice – Luník IX. Výberové konanie sa uskutoční dňa 18. 07. 2024 o 10:00 hod. v priestoroch komunitného centra (1. p.)
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „Rozšírenie SSt Košice : VN prípojka“ na pozemkoch v katastrálnom území Šaca a Železiarne,
Upovedomenie o postúpení odvolania proti rozhodnutiu č. MK/A/2024/04739-41/II/BAL zo dňa 17.apríla 2024, ktorým bola povolená zmena územného rozhodnutia č. A/2016/08812-19/II/BAL zo dňa 23.09.2016, o umiestnení stavby s názvom „Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice“ na pozemkoch KN-C parcelné číslo 2880/1, 2880/2, 2880/3, 2881 v katastrálnom území Terasa a na pozemkoch KN-C parcelné číslo 3003/1, 3862, 3852/1, 3001/1, 2735/22 v katastrálnom území Terasa.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 12.06.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika.“
Zverejnenie údajov a informácií podľa zákona o integrovanej prevencii a Výzva dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre stavbu: Nová skládka nebezpečných odpadov v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o.