Prejsť na obsah

Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby bytového domu súpisné číslo 1373 na Wuppertálskej ulici č.2 v Košiciach, na pozemku podľa registra KN-C parcelné číslo 3755/100 katastrálne územie Grunt, kde v nebytových priestoroch na 1.NP je navrhnutá prevádzka starostlivosti o ľudské telo – manikúra a pedikúra
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
V súlade s § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) špeciálny stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu Návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného so zmenou pre stavbu s názvom: „Obytný súbor BD - Panoráma 6“ v skladbe stavebného objektu SO 201-06 Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch v katastrálnom území Vyšné Opátske a v katastrálnom území Košická Nová Ves vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (zisťovacie konanie) podľa zákona EIA
V územnom konaní vedenom podľa ust. § 34 - 39 stavebného zákona stavebný úrad Mesto Košice referát stavebného úradu pracovisko Košice - Západ zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu žiadosti na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu s názvom : Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA, Wuppertálska ulica, Košice - Sídlisko KVP, navrhovateľa: ANDROMEDA INVEST s.r.o. Pre navrhovanú činnosť „Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“ bolo z procesu posudzovania vplyvov na ŽP podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané Okresným úradom Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia dňa 19.05.2022 záverečné stanovisko č. OU-KE-OSZP3–2022/00716, právoplatné 14.07.2022. Údaje o navrhovanej činnosti sú sprístupnené na stránke: Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA | Enviroportál (enviroportal.sk) a citované rozhodnutie a dokumentácia sú uchované v evidencii príslušného orgánu - Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, Košice.
Zverejnenie informácií podľa § 58a odseku 4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre stavbu s názvom: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa“ UČS 16 – Ul. Alejová, úsek trate križ. VSS (mimo) – kruhový objazd Moldavská (mimo) pozostávajúcej z nasledujúcich stavebných objektov SO 16-07-01 TÚ križ. VSS (mimo)-k.o. Moldavská (mimo), úprava Alejovej ulice; SO 16-07-31 TÚ križ. VSS (mimo)- k.o. Moldavská (mimo), úprava chodníkov a spevnených plôch a SO 16-12-01 TÚ križ. VSS (mimo) - k.o. Moldavská (mimo), stavebné úpravy oporného múra pre ukotvenie trakčných podpier nachádzajúcich sa na pozemkoch v katastrálnom území Južné Mesto vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (zisťovacie konanie) podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.