Prejsť na obsah

Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby bytového domu na Zombovej ulici č. 5, 7 v Košiciach, súpisné číslo 1297, na pozemku KN-C parcelné číslo 2876, katastrálne územie Grunt, kde v nebytových priestoroch č. NP2 na prízemí vchodu na Zombovej ul. č. 7, miestností č. 32090221 a č. 32090228 s celkovou výmerou 18,07 m2 a v časti spoločných priestorov bytového domu č. 32090212 s výmerou 2,00 m2, bude zriadená prevádzka starostlivosti o ľudské telo – „Beauty point“ - kozmetika,
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu s názvom „Významná obnova objektov UPJŠ Popradská 66, Košice“ v rozsahu stavebných objektov: SO-01 OBJEKT “A“ – Výukový objekt a jedáleň, SO-02 OBJEKT “B“ – Internát, SO-03 OBJEKT “C“ – Výukový objekt a administratíva, v rozsahu stavebných úprav stavby súpisné číslo 250, na pozemkoch KN-C parcelné číslo 4312/8, 4312/32, 4312/7, katastrálne územie Terasa a stavby plynovej kotolne súpisné číslo 2264, na pozemku KN-C parcelné číslo 4312/22, katastrálne územie Terasa Popradská ulica číslo 66 v Košiciach.