Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice v súvislosti s konaním osláv Dňa mesta Košice 2024 zriaďuje dočasné trhové miesto v dňoch 30.4. 2024 – 8.5. 2024 na verejnom priestranstve v lokalite Hlavná ulica: Archeologický komplex Dolná brána – po ulicu Pribinova, Rooseweltova.
V súlade s § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) špeciálny stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu Návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu s názvom: „Obytný súbor BD - Panoráma 6“ v skladbe stavebného objektu SO 201-06 Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch v katastrálnom území Vyšné Opátske a v katastrálnom území Košická Nová Ves vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (zisťovacie konanie) podľa zákona EIA

Volvo Car Košice

23.04.2024
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.04.2024 bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené záverečné stanovisko z procesu posudzovania navrhovanej činnosti: „Volvo Car Košice.“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.04.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zmena navrhovanej činnosti: „Zariadenie na zber odpadov – Cesta do Hanisky 12, Košice.“
Mesto Košice sa 21. mája 2024 (utorok) stane prostredníctvom obyvateľov mesta – hlavne školákov prvého a druhého stupňa ZŠ a žiakov SŠ, účastníkom už XIII. ročníka jedinečného medzinárodného projektu - European Quadrille Dance Festival.
V súlade so znením ustanovenia § 18f ods. 1 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonal hlavný kontrolór mesta Košice kontrolu prevodov nehnuteľného majetku mesta Košice za rok 2023 u ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 €. Správa o výsledku kontroly bola predložená na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 12. 03. 2024. Na úradnej tabuli a na webovom sídle bola zverejnená dňa 13. 03. 2024.