Prejsť na obsah

Články

Zoznam aktuálnych článkov

Zmena územného rozhodnutia č. MK/A/2021/06455-06/IV-MIS zo dňa 10.03.2021, podľa § 41 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov týmto novým rozhodnutím
Zverejnenie informácií podľa § 58a odseku 4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu dňa 29.04.2024 bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti: „Obchodné Centrum Košice - OCKE.“